Blog

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Upadłość bez wychodzenia z domu

W ostatnich latach znacząco przyspieszyła cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Od 1 lipca 2021 roku postępowanie rejestrowe dotyczące wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym jest całkowicie zinformatyzowane. Począwszy od wniosku o wpis do wydania postanowienia, wnioskodawca, jak i sąd podejmują wszelkie czynności za pośrednictwem dedykowanego portalu. Z perspektywy pięciu miesięcy można śmiało postawić tezę, że ten system teleinformatyczny spełnił swoje zadanie, gdyż znacząco usprawnił i przyspieszył postępowanie.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – cyfrowa rewolucja

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowa cyfrowa rewolucja – Krajowy Rejestr Zadłużonych. To kolejny krok w stronę unowocześnienia polskiego sądownictwa. Do wskazanego na początku w pełni zinformatyzowanego postępowania rejestrowego dotyczącego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, dołącza postępowanie upadłościowe. Również w tym postępowaniu wszelkie pisma procesowe oraz dokumenty, jeśli będziemy chcieli by wywołały skutki prawne muszą być wniesione na formularzach za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Orzeczenia będą utrwalane i doręczane taką samą drogą elektroniczną. W toku postępowania uczestnicy będą mieli zapewniony permanentny dostęp do akt sprawy na swoich komputerach. Powyższe rozwiązanie bez wątpienia usprawni komunikację między sądem i uczestnikami.

Dla osób nie korzystających z rozwiązań cyfrowych – ustawodawca przewidział specjalne rozwiązanie. Określonej grupie wierzycieli (np. z tytułu należności alimentacyjnych) przysługuje bowiem prawo wnoszenia wniosków lub składania oświadczeń i dokumentów w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując pracownikom ustnie ich treść oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej. Jednakże, przez wzgląd na stopień skomplikowania spraw upadłościowych, co może nastręczać trudności w sformułowaniu wniosku, rekomendowane jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Co zapewni Krajowy Rejestr Zadłużonych ?

Krajowy Rejestr Zadłużonych zapewni szybszy i skuteczniejszy, a co najważniejsze jawny i transparentny dostęp do informacji o prowadzonych postępowaniach upadłościowych. Od dziś każdy może zapoznać się z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem Internetu. Koniec zatem z dzwonieniem po biurach obsługi interesantów i sekretariatach sądowych, czy mozolnym przeszukiwaniem monitora sądowego i gospodarczego. Osoby bezpośrednio zainteresowane uzyskają niezbędne informacje natychmiastowo, a nie z wielomiesięcznymi opóźnieniami, jak to było dotychczas.

Wśród informacji, które zapewni nam Krajowy Rejestr Zadłużonych, należy wyróżnić aktualny skład i stan masy upadłości, obejmujący informacje o ruchomościach, nieruchomościach, środkach pieniężnych oraz przysługujących upadłemu prawach majątkowych i wierzytelnościach. Ponadto, do Krajowego Rejestru Zadłużonych będą wpisywane osoby, które zalegają ze spełnieniem świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Podsumowanie

Z zainteresowaniem obserwujemy postępującą cyfryzację sądownictwa. Jednakże, nowe rozwiązania bardzo często wiążą się z problemami technicznymi jak i trudnościami w interpretacji nowych przepisów. To wszystko potęguje złożoność i doniosłość postępowań upadłościowych. W konsekwencji czego warto powierzyć tak istotne kwestie profesjonalistom, którzy mają doświadczenie z obsługą systemów teleinformatycznych i potrafią sprawnie oraz skutecznie reagować na nieprzewidziane okoliczności. Tam gdzie na szali leży dobro i przyszłość dłużników czy wierzycieli, nie warto ryzykować tylko zlecić swoją sprawę ekspertom.

Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836