Blog

Znak towarowy – sposoby ochrony

Znak towarowy – sposoby ochrony

NARUSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO – SPOSOBY OCHRONY

W jednym z artykułów poruszaliśmy problematykę wartości rejestracji oznaczenia własnego przedsiębiorstwa oraz tzw. zdolności odróżniającej znaku towarowego. Dzisiaj omówimy kwestię naruszenia znaku towarowego oraz możliwości jego skutecznej ochrony.

W każdym biznesie kluczowe jest wypracowanie własnej marki. Zapewnia nam to rozpoznawalność i pozwala konsumentom rozróżnić nasze towary i usługi od tych oferowanych przez inne podmioty na rynku. Gdy na rynku występują produkty wyglądające zbyt podobnie, wówczas konsument może omyłkowo wybierać produkty naszej konkurencji. Miedzy innymi dlatego tak ważne jest posiadanie własnego znaku towarowego oraz jego skuteczna ochrona.

Po zarejestrowaniu znaku towarowego, jego właściciel uzyskuje prawo ochronne na ten znak. Oznacza to, że nabywa on wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem w celach zawodowych lub zarobkowych. Uprawniony przykładowo może umieszczać go na swoich towarach bądź używać w celach reklamowych. Jednocześnie stanowi to zabezpieczenie przed bezprawnym używaniem znaku przez inne podmioty na rynku. Inne podmioty nie mogą już korzystać z tego znaku bez odpowiedniego uprawnienia, jak np. licencja.

Zdarza się jednak, że dochodzi do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Dzieje się tak, gdy inne podmioty bezprawnie używają naszego zarejestrowanego znaku towarowego (lub bardzo podobnego) w obrocie gospodarczym i powstaje ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd co do pochodzenia produktów.

Jak możemy chronić nasz znak towarowy, gdy doszło do naruszenia?

Przede wszystkim uprawnionemu przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszenia, tj. może on żądać zaprzestania posługiwania się znakiem towarowym, którego jest właścicielem. Wystąpienie z tym roszczeniem jest bardzo istotne. Pozytywny wynik postępowania sądowego, w którym sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia, ułatwia drogę do dochodzenia roszczeń pieniężnych.

Uprawniony może żądać również naprawienia szkody, którą poniósł z powodu naruszenia jego znaku towarowego. W tym wypadku może on domagać się wynagrodzenia za korzystanie ze znaku. Jednakże wykazanie przed sądem, że wysokość żądanego wynagrodzenia jest odpowiednia, bywa niełatwe. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest przykładowo żądanie zapłaty równowartości należnej opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku.

Innym pieniężnym roszczeniem z jakim może wystąpić uprawniony w celu ochrony znaku towarowego, jest roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Nie ulega wątpliwości, że podmiot korzystający z cudzego znaku (podszywający się pod cudzą markę) czerpie z tego tytułu korzyści. W tym wypadku konieczne jest wykazanie korzyści i ich rozmiaru, jakie uzyskał naruszyciel z bezprawnego korzystania ze znaku uprawnionego, a więc że jest on bezpodstawnie wzbogacony.

W dochodzeniu ochrony naszych praw do znaku towarowego przed samym wdaniem się w spór warto również wystąpić do sądu o zabezpieczenie roszczenia. Roszczenia wynikające z naruszenia znaku towarowego można zabezpieczyć np. poprzez zakazanie naruszycielowi posługiwania się znakiem czy też zakazanie produkcji pewnych towarów. Pozwala to na szybsze wyegzekwowanie dochodzonych praw, ponieważ w ten sposób uniemożliwimy naruszycielowi bogacenie się naszym kosztem.

Podsumowanie

Jak widać powyżej, prawodawca przewidział wiele różnych możliwości ochrony praw do znaku towarowego. W praktyce ochrona znaku towarowego przed naruszeniami nie należy do najłatwiejszych, ponieważ mamy do czynienia z dobrem niematerialnym. Natomiast warto mieć na uwadze, że uprawniony może dochodzić wszystkich powyższych roszczeń jednocześnie. Nie musi on wybierać, który chciałby wykorzystać, ponieważ przysługują mu one wszystkie niezależnie od siebie. Oznacza to, że uprawniony może jednocześnie żądać zaprzestania naruszania jego znaku towarowego, zapłaty odszkodowania oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszyciela korzyści, a zatem gra jest warta świeczki.

Informację dotyczące odmowy rejestracji znaku towarowego znajdziecie Państwo tutaj.

Kontakt do specjalisty
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836