Czy twój termin administracyjny biegnie w czasie pandemii COVID – 19?

Czy twój termin administracyjny biegnie w czasie pandemii COVID – 19?

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg niektórych przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Które terminy ulegają zawieszeniu?

Są to terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju (art. 15zzr pkt 1 „specustawy COVID – 19”).

Na jak długo?

Na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a więc nie wiadomo jeszcze na jak długo.

Z pewnością możemy jedynie powiedzieć, ze będzie on liczony od dnia 14 marca br., pierwszego dnia, w którym obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego związanego z COVID – 19.

Autor: Marta Jabłońska

radca prawny, senior associate
marta.jablonska@rspartners.pl
519 635 214