Blog

Planowane zmiany w prawie pracy w 2024 roku

Planowane zmiany w prawie pracy w 2024 roku

W 2023 roku doszło do wielu ważnych zmian w prawie pracy. W 2024 r. planowane są kolejne istotne zmiany przepisów, które będą miały wpływ na pracodawców i pracowników. Nowe przepisy dotyczyć będą różnych aspektów zatrudnienia, m.in. wzrostu wynagrodzenia minimalnego czy nowych udogodnień dla osób pracujących przy monitorach ekranowych. Oznacza to, że przed pracodawcami nowe wyzwania. Warto przyjrzeć się im bliżej, by zrozumieć, jak wpłyną na rynek pracy oraz jakie będą ich konsekwencje dla obu stron stosunku pracy.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Od 1 stycznia 2024 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę – z 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrosła z 23,50 zł do 27,70 zł. Od 1 lipca 2024 roku planowane są kolejne zmiany – minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł, a stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 28,10 zł. W rezultacie, wzrośnie wysokość dodatkowych świadczeń, w tym m.in.:

  • dodatku za pracę w porze nocnej;
  • odprawy z tytułu zwolnień grupowych;
  • a także podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i kwoty wolne od potrąceń.

Uchwalenie ustawy o sygnalistach

Prawdopodobnie w 2024 r. zostanie uchwalona ustawa implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej (tzw. ustawa o sygnalistach).

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy z dnia 8 stycznia 2024 r., implementującym unijną dyrektywę. Przedsiębiorcy zatrudniający 50 lub więcej pracowników muszą liczyć się z koniecznością ustanowienia w 2024 r. wewnętrznej procedury zgłaszania naruszenia prawa.

Zmiany w emeryturach pomostowych

1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe przepisy dot. emerytur pomostowych. Przysługują one osobom, które wykonywały lub wykonują pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Istotna zmiana dotyczy uchylenia obowiązku wykonywania przez ubiegających się o tę emeryturę prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Zmiana ta prowadzi do zwiększenia się kręgu osób uprawnionych do nabywania emerytur pomostowych.

Większe wymogi dla osób pracujących z dziećmi

Od 15 lutego 2024 r. obowiązywać będą nowe wymagania związane z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Zmiana ustawy rozszerza w sposób znaczący wymogi dotyczące osób zatrudnianych bądź dopuszczanych do działalności związanej z kontaktami z dziećmi. Pracodawca będzie miał obowiązek ustalenia, czy nowo zatrudniane osoby nie zostały zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Nowe udogodnienia dla pracujących przy monitorach ekranowych

Do 17 maja 2024 r. pracodawcy muszą dostosować stanowiska pracy powstałe przed dniem 17 listopada 2023 r. do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy muszą także pamiętać o obowiązku zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracodawco, sprawdź, czy jesteś gotowy na nowe przepisy z zakresu prawa pracy.

Wprowadzenie powyższych zmian w prawie pracy w 2024 r. będzie wymagało od pracodawców elastyczności oraz współpracy w dążeniu do wspólnego celu – tworzenia zdrowego i sprawiedliwego środowiska pracy.

W obliczu tych zmian warto także zauważyć, że nowe przepisy mogą dostarczyć szereg nowych korzyści, a także wymagać pewnych inwestycji i dostosowań. Głębsze zrozumienie tych zmian pomoże zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w osiągnięciu pozytywnych efektów.

Marta Jabłońska
radca prawny, senior associate
Karolina Ociepka
aplikantka radcowska, junior associate
Kontakt do specjalisty
Kontakt
Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel. + 48 12 376 00 02 fax: + 48 12 312 08 90 mail: office@rspartners.pl
NIP: 6762513511
REGON: 365376343
KRS: 0000636836