Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to znaczne ułatwienie dla osób prowadzących własny biznes, który nabiera coraz większego tempa. Dla firmy, która początkowo dobrze funkcjonuje i rozwija się jako działalność gospodarcza czasem korzystniejsza może być forma spółki kapitałowej – sp. z o.o.. W efekcie, po przekształceniu będzie ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a przedsiębiorca w momencie przekształcenia stanie się jej jedynym wspólnikiem.

Zalety przekształcenia

Główną zaletą takiego rozwiązania jest sukcesja wszelkich praw i obowiązków poprzedniego przedsiębiorcy dla nowozałożonej spółki, o czym stanowi art. 5842 § 1 k.s.h. Spółka dosłownie wchodzi w miejsce dawnego podmiotu, a więc może kontynuować działalność bez konieczności zawierania nowych umów ze swoimi kontrahentami czy pracownikami. Nowej spółce będą także przysługiwać wszelkie uprawnienia wynikające ze źródeł innych niż umowa (w szczególności wydane zezwolenia, koncesje czy ulgi); również w razie toczących się postępowań sądowych wszelkie decyzje zapadłe wobec „starszego podmiotu” będą skuteczne wobec „nowego”.

W wyniku przekształcenia firma może wzmocnić swoją pozycję na rynku – przekształcenie umożliwia wstąpienie do spółki nowych wspólników lub podniesienie kapitału zakładowego, na co jednoosobowa działalność gospodarcza nie pozwala.

Warto również pamiętać, że przy takim przekształceniu możemy zachować dawną nazwę firmy (wówczas do nazwy będzie dodane oznaczenie „z o.o.”) lub całkowicie ją zmienić. Jeśli zdecydujemy się na zmianę nazwy, zgodnie z art. 5843 k.s.h. – przez co najmniej rok od przekształcenia spółki musimy przy podawaniu nazwy firmy wskazywać również jej poprzednią nazwę – np. XY sp. z o.o. (dawniej AB). Pozwala to na łatwiejszą identyfikację przedsiębiorstwa na rynku po dokonaniu zmiany przez kontrahentów czy konsumentów.

Odpowiedzialność w spółce przekształconej

Kolejną z zalet tego rozwiązania jest fakt, iż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca za zobowiązania wynikające z tej działalności odpowiada całym swoim majątkiem – natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik co do zasady nie odpowiada za jej zadłużenie. Ponosi jedynie ryzyko gospodarcze, związane z wniesieniem do spółki wkładów oraz ewentualnie dodatkowych świadczeń (dopłaty, powtarzające się świadczenia niepieniężne).

Nie należy jednak powyższego faktu wykorzystywać, aby uciec od odpowiedzialności za zadłużenie przedsiębiorstwa. Nie zezwala na to art. 58413 k.s.h. wskazując, że przedsiębiorca odpowiada solidarnie, a zatem łącznie ze spółką całym swoim majątkiem, za zobowiązania powstałe w trakcie funkcjonowania działalności gospodarczej do trzech lat od momentu przekształcenia jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymogi formalne przekształcenia

Aby dokonać przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o. należy jednak wypełnić szereg formalności, których wymaga ustawodawca.

Są to, zgodnie z art. 5845 k.s.h.:

1) sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego) wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, również w formie aktu notarialnego;

3) powołanie członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki przekształconej;

5) dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Alternatywna forma „przekształcenia”

Jednocześnie warto wspomnieć, że istnieje jeszcze inny sposób „przekształcenia” jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – mianowicie, można założyć nową spółkę, a działalność gospodarczą lub jej zorganizowaną część wnieść do jej kapitału jako aport. W niektórych przypadkach ta procedura może okazać się szybsza i tańsza niż formalne przekształcenie.

Powyższe kwestie w praktyce są dość skomplikowane. Duże znaczenie przy takim przekształceniu ma dokładność dokumentacji oraz znajomość zwyczajów danego sądu rejestrowego, dlatego przy dokonywaniu przekształcenia warto zasięgnąć wiedzy profesjonalisty.

Jeśli prowadzisz rozwijający się biznes i zastanawiasz się nad przekształceniem swojej firmy zapraszam do kontaktu.

Autor: Marta Jabłońska

radca prawny, senior associate
marta.jablonska@rspartners.pl
519 635 214